شب
روز
Pejman Jamshidi

Pejman Jamshidi

سریال خوب، بد، جلف : رادیواکتیو | Khoob Bad Jelf: Radioactive

4.6/10
Iran - 2021
هم رفیق | همرفیق | Hamrefigh

همرفیق | Hamrefigh

5.2/10
Iran - 2020

سوء تفاهم | Sooe Tafahom 2018

5.0/10
Iran - 2019
زدفلیکس
شب
روز